این سامانه فقط برای کنسل نمودن بلیط های سیستمی میباشد. جهت آگاهی از شرایط کنسلی بلیط های چارتر حتما با شماره ۰۹۱۲۴۴۵۱۴۱۲ تماس حاصل فرمایید.

این سامانه فقط برای کنسل نمودن بلیط های سیستمی میباشد. جهت آگاهی از شرایط کنسلی بلیط های چارتر حتما با شماره ۰۹۱۲۴۴۵۱۴۱۲ تماس حاصل فرمایید.